Regulamin

REGULAMIN SERWISU EURO-MOTO
 
1. Definicje:
Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:
Euro-Moto — Euro Moto Market spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ludwika Narbutta 25/2, kod: 02-536, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000567102, NIP: 5213701568, REGON: 362043463, z którym Użytkownik może kontaktować się pod adresem e-mail biuro@euromoto.market;
Serwis Euro-Moto albo Serwis – internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą EuroMoto.Market, prowadzony przez Euro-Moto w języku polskim, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń, dostępny w domenie internetowej http://www.euromoto.market/;
Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, które dokonały Rejestracji w Serwisie Euro-Moto. W przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych wskazanych w zdaniu poprzednim uprawniona do dokonywania czynności w ich imieniu w ramach Serwisu jest jedynie osoba, która została umocowana do działania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Sprzedający – Użytkownik oferujący w ramach Ogłoszenia Pojazd/Towar lub Zamianę zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
Kupujący – Użytkownik dokonujący zakupu Pojazdu/Towaru lub Zamiany zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
Rejestracja – utworzenie konta umożliwiające dokonywanie Transakcji lub Zamiany w Serwisie Euro-Moto. Podczas procesu Rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz jego akceptacji;
Ogłoszenie — sporządzone przez Użytkownika informacja dotycząca sprzedaży (zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży oraz oferta w przypadku Towarów lub informacja nie będąca ofertą sprzedaży w przypadku Pojazdów) lub Zamiany, zamieszczane w Serwisie, na warunkach przewidzianych w Regulaminie;
Zamiana – umowa zamiany Pojazdu lub Towaru przez Sprzedającego i Kupującego na inny przedmiot opisany w Ogłoszeniu;
Pojazd – pojazd mechaniczny, w tym w szczególności samochód, motocykl, quad oraz motorower;
Towar – części zamienne do Pojazdów, a także inne rzeczy mogące być przedmiotem umowy sprzedaży lub Zamiany za pośrednictwem Serwisu Euro-Moto zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
Konto – przypisane do danego Użytkownika informacje stanowiąca część Serwisu pozwalającą korzystać z Serwisu Euro-Moto. Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno konto w Serwisie;
Regulamin – niniejszy Regulamin wraz z jego Załącznikami;
Transakcja – zawarcie umowy sprzedaży Towaru pomiędzy Sprzedającym a Kupującym w ramach Serwisu Euro-Moto;
Cennik – usługi świadczone w Serwisie są odpłatne. Zestawienie opłat za wykonanie usług przez Euro-Moto wobec osób zamieszczających ogłoszenie w ramach serwisu określone zostały w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 
 
2. Postanowienia ogólne:

 1. Regulamin określa rodzaje i zakres usług polegających na umieszczaniu Ogłoszeń w Serwisie Euro-Moto przez Użytkowników, obejmujących także przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą hurtową lub detaliczną samochodów oraz motocykli.
 2. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu jest wykorzystanie urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w standardową przeglądarkę stron internetowych.
 3. Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym elementy grafiki, układ, znaki towarowe umieszczone w Serwisie stanowią wyłączną własność Euro-Moto. Ich wykorzystanie może następować wyłącznie zgodnie z niniejszym Regulaminem, bądź po uzyskaniu pisemnej zgody Euro-Moto.
 4. Wykorzystane w Serwisie znaki towarowe, oznaczenia i nazwy firmowe należące do podmiotów trzecich zostały użyte w Serwisie wyłącznie w celach informacyjnych.
 5. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu oraz w siedzibie Euro-Moto.
 6. Euro-Moto zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, w tym w szczególności warunków korzystania z Serwisu. W przypadku dokonywania zmian w Regulaminie Euro-Moto poinformuje Użytkowników poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji na stronie Serwisu. Wprowadzane zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Euro-Moto, nie krótszym jednak niż 10 dni. W przypadku braku akceptacji ze strony Użytkownika odnośnie wprowadzonych zmian zobowiązany jest on w terminie 14 dni od ich wprowadzenia zaprzestać korzystania z Serwisu oraz do usunięcia Konta.
 7. Użytkownik oświadcza i przyjmuje do wiadomości, iż nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w Serwis, w tym w szczególności w treści znajdujące się w Serwisie, z wyjątkiem Ogłoszeń zamieszczonych przez danego Użytkownika.
 8. W ramach Serwisu Euro-Moto uprawnione jest do zamieszczania reklam oraz innych treści komercyjnych, na co Użytkownik wyraża zgodę.
 9. Dane osobowe chronione są przez Euro-Moto zgodnie z polityką prywatności określoną w Załączniku nr 3 do Regulaminu.

 
 
3. Rejestracja/Zawarcie umowy:

 1. Rejestracja w serwisie Euro-Moto jest dobrowolna oraz nieodpłatna.
 2. Rejestracja nie jest wymagana w celu przeglądania treści zawartych w Serwisie.
 3. Rejestracja umożliwia korzystanie z dodatkowych usług i funkcji oferowanych przez Serwis.
 4. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie, a następnie wysłanie formularza rejestracyjnego znajdującego się w Serwisie. Niezwłocznie po dokonaniu czynności wskazanych w zdaniu poprzednim na podany przez Użytkownika w formularzu adres e-mail wysłana zostanie wiadomość z prośbą o potwierdzenie aktywacji Konta.
 5. W przypadku zmiany danych Użytkownika, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie dokonać zmiany tych informacji w ramach przypisanego Konta. Euro-Moto nie ponosi odpowiedzialności wynikłej z niedopełnienia obowiązku wskazanego w zdaniu poprzednim.
 6. Euro-Moto może uzależnić potwierdzenie Rejestracji użytkowników niebędących osobami fizycznymi od ich wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą Euro-Moto uprawnione jest do uzależnienia potwierdzenia Rejestracji użytkowników od ich wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.
 7. W momencie potwierdzenia Rejestracji przez Euro-Moto zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Euro-Moto umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca korzystania z Serwisu zgodnie z Regulaminem.
 8. Użytkownik oświadcza, iż wszelkie podane przez niego dane podczas Rejestracji są prawdziwe oraz kompletne.
 9. Użytkownik zobowiązany jest do ochrony nadanego loginu oraz hasła. Użytkownik ponosi odpowiedzialność w przypadku wykorzystania loginu lub hasła przez osoby, którym Użytkownik udostępnił login lub hasło umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa, jak za działania własne.
 10. Użytkownik uprawniony jest do rozwiązania umowy z Serwisem w każdym czasie bez konieczności podawania przyczyny poprzez kontakt pod następującym adresem e-mail biuro@euromoto.market.
 11. Użytkownik będący konsumentem uprawniony jest do odstąpienia od umowy zawartej z Euro-Moto w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Użytkownik może skorzystać z formularza odstąpienia, stanowiącego Załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.
 12. Rozwiązanie umowy zgodnie z postanowieniami wskazanymi w ust. 10 powyżej nie wpływa na ważność zawartych przez Użytkownika Transakcji/Zamian, w tym w szczególności z obowiązku dokonania płatności związanych z daną Transakcją/Zamianą.

 
 
4Zasady zamieszczania ogłoszeń:

 1. Treść Ogłoszenia ustalana jest przez Sprzedającego, bez ingerencji Euro-Moto. Euro-Moto nie ponosi odpowiedzialności za treści, w tym zdjęcia zawarte w Ogłoszeniach.
 2. Ogłoszenie powinno zawierać:
  1. cenę brutto lub opcję Zamiany Pojazdu/Towaru. Wszystkie ceny Pojazdów/Towarów zamieszonych w Ogłoszeniach podawane są w złotych polskich lub w walucie euro;
  2. opis Pojazdu/Towaru wykonany przez Sprzedającego zgodny z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym;
  3. zdjęcia Pojazdu/Towaru w minimalnej liczbie 3 (trzy) zgodne z aktualnym jego stanem;
  4. w przypadku Towaru czas, w którym Towar jest możliwy do kupna/licytacji lub zaproponowania Zamiany;
  5. w przypadku Towaru formy oraz ceny dostępnego transportu. Koszt dostawy nie obejmuje montażu Towaru;
  6. wypełniony przez Sprzedającego formularz kontaktowy obsługiwany przez Serwis Euro-Moto umożliwiający kontakt ze Sprzedającym odnośnie Ogłoszenia.
 3. Cena wskazana w ust. 2 nie może być niższa niż 400 PLN (słownie: czterysta złotych) brutto w przypadku pojazdów dwuśladowych oraz 100 PLN (słownie: sto złotych) brutto w przypadku pojazdów jednośladowych.
 4. Cena Towaru wskazana w ust. 2 pkt a) nie uwzględnia kosztów transportu. Koszty transportu doliczone są jako oddzielna pozycja w podsumowaniu Ogłoszenia. Informacja o cenie transportu podawana jest przed zawarciem Transakcji/Zamiany.
 5. W przypadku Ogłoszeń Pojazdów, Ogłoszenia te nie stanowią ofert sprzedaży ani zaproszenia do zawarcia umowy sprzedaży, a jedynie spełniają funkcję informacyjną umożliwiającą kontakt ze Sprzedawcą.
 6. Ogłoszenie nie może wprowadzać w błąd co do właściwości Pojazdu/Towaru, w tym w szczególności co do jego parametrów, stanu technicznego oraz pochodzenia. Informacje tego typu powinny być zawarte w Ogłoszeniu.
 7. Ogłoszenie nie może zawierać adresów e-mail oraz numerów telefonów Użytkowników lub innych informacji pozwalających na nawiązanie kontaktu przez Użytkowników z wyłączeniem pośrednictwa Euro-Moto. Tego rodzaju informacje zawarte będą wyłącznie w formularzu wskazanym w ust. 2 pkt f) powyżej. Dodatkowo Ogłoszenie nie może zawierać odnośników do innych niż Euro-Moto stron/adresów internetowych nie będących częścią Euro-Moto, gdzie możliwy jest zakup lub zamiana Pojazdu/Towaru. W przypadku naruszenia postanowień wskazanych w zdaniach poprzedzających Euro-Moto uprawnione jest do usunięcia Ogłoszenia w trybie natychmiastowym.
 8. Ogłoszenie może odnosić się wyłącznie do jednego rodzaju Pojazdu/Towaru, z zastrzeżeniem, iż Ogłoszenie może umożliwiać zakup kilku sztuk danego rodzaju Pojazdu/Towaru. Ogłoszenie może zawierać informacje o dostępności danego Pojazdu/Towaru w różnych wersjach.
 9. Dany Pojazd/Towar nie może być jednocześnie przedmiotem więcej niż jednego Ogłoszenia w Serwisie Euro-Moto.
 10. Sprzedający odpowiedzialny jest za treść zamieszczonego Ogłoszenia, które powinno odpowiadać niniejszemu Regulaminowi, przepisom prawa polskiego oraz nie naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich. Ponadto zakazane jest wystawianie Pojazdów/Towarów wymienionych w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 11. W przypadku naruszenia zasad wskazanych w ust. 10 powyżej Euro-Moto uprawnione jest do niezwłocznego usunięcia Ogłoszenia z Serwisu oraz blokady Konta.
 12. Zamieszczenie Ogłoszenia odbywa się poprzez wypełnienie formularza Sprzedającego znajdującego się w Serwisie, dostępnego po zalogowaniu na Konto przez Użytkownika oraz dokonaniu płatności określonej w Cenniku. Użytkownik uprawniony jest do dołączenia zdjęcia Pojazdu/Towaru w liczbie i w formacie określonym w niniejszym Regulaminie.
 13. Użytkownik zamieszczający Ogłoszenie informowany jest w formie e-mail o jego zamieszczeniu w Serwisie niezwłocznie po wypełnieniu formularza dla Sprzedającego wskazanego w ust. 12 powyżej.
 14. Ogłoszenie może być zawarte wyłącznie w języku polskim lub w języku angielskim.
 15. Emisja Ogłoszenia w Serwisie rozpoczyna się niezwłocznie i trwa w ciągu wybranego przez Sprzedającego okresu: 3, 5, 7, 14  albo 30 dni.
 16. Użytkownik uprawniony jest do modyfikacji Ogłoszenia w każdym czasie jego emisji oraz przedłużenia okresu emisji, na który Ogłoszenie zostało wstawione zgodnie z Cennikiem.
 17. Ogłoszenie Użytkownika może być wyróżnione według zasad wskazanych w Załączniku nr 4 do niniejszego Regulaminu.
 18. Użytkownik uprawniony jest do usunięcia Ogłoszenia Pojazdu.
 19. Po zakończeniu okresu emisji Ogłoszenia, Ogłoszenie zostanie usunięte z Serwisu.
 20. Kupujący zobowiązany jest sprawdzić otrzymany Towar dokonując jego odbioru w zakresie kompletności, zawartości oraz zgodności z Ogłoszeniem.
 21. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 20 powyżej Kupujący uprawniony jest do odmowy przyjęcia przesyłki oraz żądania sporządzenia przez dostawcę protokołu dokumentującego stwierdzone wady Towaru. W takiej sytuacji Kupujący zobowiązany jest poinformować Euro-Moto w terminie 3 dni o wszelkich nieprawidłowościach.
 22. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur Vat w formie elektronicznej.

 
5. Transakcje:

 1. W celu dokonania Transakcji Kupujący składa propozycję ceny/licytuje poprzez Serwis lub korzysta z opcji „Kup teraz”. Kupujący może modyfikować zaproponowaną cenę bez ograniczeń.
 2. Wszyscy Użytkownicy Serwisu mogą składać oferty do nieograniczonej ilości Ogłoszeń w Serwisie.
 3. W przypadku wygrania licytacji lub wykorzystania opcji „Kup teraz”, Kupujący zobowiązany jest do wyboru formy płatności, wyboru formy transportu, a także podania adresu, na który ma zostać dostarczony Towar.
 4. Niezwłocznie po wygraniu licytacji bądź wykorzystaniu opcji „Kup Teraz” przez Kupującego, Euro-Moto wyśle do Kupującego informacje na adres e-mail Kupującego z wszelkimi danymi niezbędnymi do finalizacji Transakcji.
 5. Wraz z wygraniem licytacji lub wykorzystaniem opcji „Kup Teraz” następuje zawarcie Transakcji, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu dotyczących Pojazdów.
 6. W przypadku nie osiągnięcia ceny minimalnej wskazanej przez Sprzedającego w formularzu Ogłoszenia Transakcja nie zostaje zawarta. 

 
 
6. Postępowanie reklamacyjne:

 1. Reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przez Euro-Moto mogą być zgłaszane przez Użytkowników w terminie do 14 dni od zakończenia emisji Ogłoszenia.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  1. powód reklamacji;
  2. uzasadnienie reklamacji;
  3. dane osoby dokonującej reklamacji, wraz z numerem kontaktowym oraz adresem email;
  4. numer Ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy wraz z okresem emisji Ogłoszenia;
  5. otrzymaną fakturę Vat;
  6. żądanie Użytkownika w zakresie reklamacji.
 3. Euro-Moto rozpatruje reklamację w terminie do 30 (słownie: trzydzieści) dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji od Użytkownika.
 4. W uzasadnionych wypadkach Euro-Moto uprawnione jest do zobowiązania Użytkownika do uzupełnienia reklamacji.
 5. W przypadku zaistnienia sytuacji wskazanej w ust. 4 powyżej Użytkownik zobowiązany jest do uzupełnienia reklamacji w terminie 7 dni we wskazanym przez Euro-Moto zakresie. W razie nie uzupełnienia reklamacji w terminie podanym w zdaniu poprzednim reklamacja nie zostanie rozpatrzona przez Euro-Moto. Po otrzymaniu uzupełnionej przez Użytkownika reklamacji oraz jej prawidłowym dostarczeniu zgodnie z ust. 7 poniżej Euro-Moto rozpatruje reklamację w terminie 14 dni.
 6. Po rozpatrzeniu prawidłowo złożonej reklamacji przez Użytkownika Euro-Moto poinformuje Użytkownika o jej wyniku na adres wskazany w zgłoszeniu reklamacji.
 7. Reklamację należy przesyłać na adres e-mail: biuro@euromoto.market bądź doręczyć do siedziby Euro-Moto.

 
7. Odpowiedzialność:

 1. Każdy Użytkownik zobowiązany jest zgłaszać niezwłocznie wszelkie nieprawidłowości związane z działaniem Serwisu oraz korzystaniem z niego przez Użytkowników na adres e-mail biuro@euromoto.market.
 2. Euro-Moto zobowiązuje się do udzielania pomocy Użytkownikom w rozwiązywaniu problemów związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
 3. Euro-Moto nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. nienależyte wykonanie umów oraz innych zobowiązań wskazanych w Ogłoszeniu pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, w tym transportu Towaru;
  2. jakość oferowanych Pojazdów/Towarów oraz rzetelność informacji zawartych w Ogłoszeniach;
  3. realizację obowiązków Użytkowników związanych z gwarancją oraz rękojmią dotyczących przedmiotu Ogłoszenia;
  4. brak zainteresowania danym Ogłoszeniem przez Użytkowników;
  5. następstw siły wyższej;
  6. awarii łączy lub awarii sprzętu nienależącego do Euro-Moto;
  7. prawdziwość składanych oświadczeń Użytkowników poza Serwisem pomiędzy Użytkownikami;
  8. rady oraz porady zamieszczone w Serwisie;
  9. usunięcie Ogłoszenia zgodnie z ust. 4 poniżej.
 4. Euro-Moto ma prawo do usunięcia Ogłoszenia oraz zablokowania (czasowo albo na stałe) Konta w przypadkach wskazanych w niniejszym Regulaminie, w tym w szczególności:
  1. umieszczania Pojazdów/Towarów w odmiennej kategorii niż wskazana przez Euro-Moto zgodnie z opisem Pojazdu/Towaru;
  2. umieszczenia w Ogłoszeniu obraźliwych zwrotów lub słów;
  3. manipulacji treścią Ogłoszenia;
  4. naruszeń zasad konkurencji;
  5. wprowadzania w błąd w treści zamieszczonego Ogłoszenia;
  6. podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub cudzych danych osobowych;
  7. naruszeń praw osób trzecich;
  8. Ogłoszeń prezentujących treści naruszające dobre obyczaje;
  9. podejrzeniu działań mogących zagrażać bezpieczeństwu innych Użytkowników Serwisu;
  10. działania Użytkownika negatywnie wpływających na działalność Serwisu;
  11. działalności szkodzącej dobremu imieniu Euro-Moto lub podmiotów powiązanych.
 5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działania oraz zaniechania związane z korzystaniem z Serwisu.
 6. W przypadku zaistnienia sytuacji wskazanych w ust. 4 powyżej oraz podjęciu decyzji o zablokowaniu czasowym Konta Użytkownika, Euro-Moto uprawnione jest do wyznaczenia Użytkownikowi terminu na zaprzestanie naruszania zasad niniejszego Regulaminu. W przypadku zastosowania się do powyższego Euro-Moto może odblokować Konto Użytkownika.
 7. W przypadku usunięcia lub zablokowania Konta (czasowo albo na stałe) Euro-Moto niezwłocznie poinformuje Użytkownika na adres e-mail wskazany podczas procesu Rejestracji. Usunięcie Konta lub jego zablokowanie na stałe jest równoznaczne z rozwiązaniem wszelkim umów pomiędzy Euro-Moto, a danym Użytkownikiem.

 
8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów:

 1. Użytkownik posiadający status konsumenta uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem, a Euro-Moto. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 2. Użytkownik posiadający status konsumenta uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich.
 3. Użytkownik posiadający status konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem, a Euro-Moto, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 4. W przypadku wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego Użytkownik posiadający status konsumenta może skorzystać z pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem internetowej platformy ODR, która umożliwia dochodzenie swoich roszczeń w związku z usługami świadczonymi przez Euro-Moto na podstawie niniejszego Regulaminu. Platforma ODR dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące dostępności możliwości skorzystania przez Użytkownika posiadającego status konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 
9. Postanowienia końcowe:

 1. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu oraz umów zawartych pomiędzy Euro-Moto a Użytkownikami jest prawo polskie.
 2. W przypadku jakichkolwiek sporów wynikających z Regulaminu strony podejmą próbę ich polubownego rozstrzygnięcia w drodze rokowań.
 3. W przypadku braku możliwości polubownego załatwienia sporu, zgodnie z ust.2 powyżej spory będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. W przypadku Użytkowników niebędących konsumentami, spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Euro-Moto.
 4. W przypadku gdy jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub w inny sposób prawnie wadliwa decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostała część Regulaminu zachowa moc obowiązującą.
 5. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. Niezależnie od powyższego Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się oraz akceptacji Regulaminu podczas dokonywania Rejestracji w Serwisie.
 6. Euro-Moto zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego zaprzestania działalności.
 7. Załączniki zamieszczone poniżej stanowią integralną część Regulaminu.

 
Załącznik nr 1: Cennik;
Załącznik nr 2: Wykaz Przedmiotów Zakazanych;
Załącznik nr 3: Polityka Prywatności;
Załącznik nr 4: Zasady zamieszczania Ogłoszeń Wyróżnionych;
Załącznik nr 5: Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1.
Cennik.
 

 1. Wszystkie kwoty podane w niniejszym załączniku są kwotami netto.
 2. Użytkownik będący przedsiębiorcą ma możliwość wykupienia jednego z trzech pakietów, zgodnie z poniższą tabelą:

                             

 

Basic

Normal

Premium

Cena

100,00 PLN

200,00 PLN

400,00 PLN

Punkty

100

250

500

 

 1. Liczba punktów pobierana z konta Użytkownika za zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie wynosi za Ogłoszenie dotyczące:
  1. Pojazdu

(samochody, motocykle, maszyny rolnicze, maszyny budowlane i inne pojazdy bez części i    akcesoriów):  - 0 pkt
 

 1. Towary                                             

Towar w cenie do 5,00 złotych                                   - 0 pkt
Towar w cenie od 5,01 do 30 złotych                        - 0 pkt
Towar w cenie od 30,01 złotych                                - 0 pkt
 

 1. dodatkowa opłata za zamieszczenie Ogłoszenia Wyróżnionego wynosi odpowiednio:

               Pogrubienie ogłoszenia                                                - 2 pkt
               Podświetlenie ogłoszenia                                             - 5 pkt
               Wyróżnienie ogłoszenia                                              - 10 pkt
Zamieszenie ogłoszenia na str. głównej (30 dni)                       - 50 pkt
 

 1. Usunięcie ogłoszenia:                                                                - 10 pkt

 

 1. W ramach uiszczonej opłaty za zamieszczenie Ogłoszenia Użytkownik może dodać do 5 zdjęć. Zwiększenie limitu ilości zdjęć do 10, związane jest z koniecznością dokonania opłaty w wysokości 2 punktów. Liczba zdjęć jaka może być zamieszczona przez Użytkownika w jednym Ogłoszeniu nie może przekraczać 10.
 2. Zamieszczenie Ogłoszenia na stronie głównej Serwisu polega na wyświetlaniu Ogłoszenia losowanego automatycznie z puli Ogłoszeń, z wykupionym pakietem zamieszczenia Ogłoszenia na stronie głównej Serwisu, przy każdorazowym odświeżeniu strony internetowej. Każde Ogłoszenie może zostać wylosowane wielokrotnie.

 
Wpis przedsiębiorcy do bazy firm                                             - 0 pkt/m-c
Wyróżnienie przedsiębiorcy w bazie:                                        - 0 pkt/m-c
Promowanie przedsiębiorcy na stronie głównej:                       - 0 pkt/m-c
 
Zamieszczenie firmy na stronie głównej nie gwarantuje, że będzie ono stale tam widoczne, a jedynie będzie losowane przy każdorazowym odświeżeniu strony z puli Ogłoszeń/firm z wykupionym pakietem zamieszczenia Ogłoszenia na stronie głównej.
 
 
 
 
Załącznik nr 2. 
Wykaz Przedmiotów Zakazanych.
 
Zabronione jest zamieszczenie przez Użytkownika Ogłoszeń, których przedmiotem są:

 1. Przedmioty, w tym zdjęcia i filmy w dowolnej postaci zapisu, zawierające treści pornograficzne,
 2. Przedmioty, w tym zdjęcia i filmy w dowolnej postaci zapisu, zawierające treści nawołujące do przemocy lub nienawiści, w szczególności na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość;
 3. Przedmioty, w tym zdjęcia i filmy w dowolnej postaci zapisu, propagujące faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa;
 4. Przedmioty zawierają treści naruszające dobra osobiste osób trzecich;
 5. Filmy, zdjęcia, muzyka, oprogramowanie i inne Towary naruszające lub przystosowane do prowadzenia działań naruszających prawa autorskie, prawa własności intelektualnej, dobre obyczaje, a także obowiązujące przepisy prawa;
 6. Nielegalne kopie oprogramowania/gier/filmów (także tzw. "kopii bezpieczeństwa"), naruszające prawa autorskie producentów;
 7. Niebezpieczne substancje chemiczne mogące zagrażać życiu, zdrowiu lub środowisku;
 8. Materiały wybuchowe i pirotechniczne;
 9. Substancje psychotropowe, środki odurzające, narkotyki, a także inne substancje, które przeznaczone są lub są używane do stosowania jako produkty zastępcze, tzw. substancje zastępcze;
 10. Napoje alkoholowe;
 11. Wyroby tytoniowe a także tytoń nieprzetworzony oraz nasiona tytoniu;
 12. Produkty lecznicze wydawane na receptę oraz środków farmaceutycznych, dietetycznych oraz innych produktów leczniczych;
 13. Nasiona marihuany;
 14. Organy i wydzieliny ludzkie;
 15. Organy zwierzęce;
 16. Żywe lub martwe okazy zwierząt (a także ich części lub produkty pochodne), należące do gatunków umieszczonych w aktualnie obowiązujących aneksach A - D do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunkowej dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi;
 17. Towary lub usługi oznaczone w sposób, który może wprowadzić w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług;
 18. Udziały w spółkach, akcje, obligacje i inne papiery wartościowe, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, polisy i produkty ubezpieczeniowe, wierzytelności, inne instrumenty finansowe oferowane jako forma inwestowania lub lokowania środków pieniężnych. Zakaz ten nie dotyczy papierów wartościowych w formie materialnej o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej;
 19. Klucze seryjne, numery rejestracyjne (cd-key), kody sprzedawane bez dołączonego oryginalnego produktu wraz z opakowaniem;
 20. Dowody rejestracyjne oraz karty pojazdu oferowane bez pojazdów, do których je wydano;
 21. Konta w serwisach internetowych, w tym:
  • Konta komunikatorów internetowych;
  • Konta bezpłatnej poczty elektronicznej;
  • Konta utworzone w bezpłatnych serwisach internetowych oraz zaproszenia do skorzystania z takich serwisów lub założenia w tych serwisach kont;
  • serwisach, na których zamieszczane są torrenty;
 22. Konta w programach partnerskich i lojalnościowych oraz usługi związane z takimi programami;
 23. Punkty przyznawane i sprzedawane przez Euro-Moto w ramach Serwisu;
 24. Reklamy konkurencyjnych serwisów aukcyjnych lub ogłoszenia zawierające takie reklamy;
 25. Dane osobowe i adresowe lub listy adresów e-mail;
 26. Katalogi wysyłkowe i sprzedaży bezpośredniej służące do zamawiania towarów;
 27. Karty NC+, Cyfrowy Polsat;
 28. Prace magisterskie, dyplomowe, licencjackie, maturalne, wypracowania i inne prace tego typu jak również usługi związane z przygotowywaniem takich prac;
 29. Usługi i przedmioty związane z uczestnictwem w tzw. piramidach finansowych, programach lojalnościowych, oraz namawiające do uczestnictwa w nich;
 30. Systemy inwestycji giełdowych, systemy do gier liczbowych lub zakładów bukmacherskich, jak również usługi związane z udzielaniem pomocy przy przystępowaniu do nich i zawieraniu zakładów za wyjątkiem oficjalnych publikacji książkowych posiadających nadany nr ISBN;
 31. Rybackie urządzenia połowowe oraz narzędzia, których posiadanie ograniczone jest obowiązującymi przepisami prawa;
 32. Broń, w tym broń palna, myśliwska, bojowa, sportowa, a także broń biała i amunicja, których posiadanie lub obrót wymaga uzyskania odpowiedniego pozwolenia lub rejestracji, a także miotacze gazu, w tym gazu obezwładniającego i pieprzowego;
 33. Usługi i przedmioty związane z zachęcaniem do wysłania wiadomości tekstowej na płatne numery SMS;
 34. Konta na platformach cyfrowej dystrybucji gier (np. Steam, Origin), konta w grach online, wszelkie elementy stworzone przez użytkowników w tych grach oraz zdobyte w tych grach przedmioty, zdolności, postaci, czy jednostki walutowe;
 35. Bilety na imprezy rozrywkowe, sportowe bądź artystyczne, jeżeli oferowana cena biletu jest inna niż nominalna, nadrukowana na bilecie.

 
 
 
 

 

 


Załącznik nr 3.
Polityka prywatności.
 

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest spółka Euro-Moto spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ludwika Narbutta 25/2, kod: 02-536 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000567102, NIP: 5213701568.
 2. Zbiór danych Użytkowników przetwarzany jest zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, zgodnie z obowiązującą u Administratora danych polityką ochrony danych osobowych.
 3. Realizując politykę prywatności Euro-Moto z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki zarówno techniczne, jak i organizacyjne mogące zapewnić ochronę przetwarzanych danych. Euro – Moto sprawuje przy tym stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych, zabezpieczając dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, utratą lub nieuprawnioną modyfikacją.
 4. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Euro-Moto w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Podane przez Użytkowników dane wykorzystywane są w celu zawarcia, realizacji oraz rozwiązania z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu oraz w celu wykonania przez Euro-Moto tych usług, w tym do kontaktowania się z Użytkownikiem Serwisu, a także do innych czynności związanych z wykonywaniem umowy o świadczenie usług.
 6. Dane osobowe Użytkowników mogą być wykorzystane do weryfikacji, czy osoba dokonująca Rejestracji spełnia warunki przewidziane Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie określonych w Regulaminie danych jest konieczne w celu rejestracji w Serwisie oraz zawarcia z Euro-Moto umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu.
 8. Dane osobowe przetwarzane są również za zgodą Użytkowników w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Euro-Moto, a także świadczeniem usług przez Euro-Moto.
 9. Zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych Euro-Moto zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy, w tym prawa dostępu do własnych danych osobowych, ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, a także żądania usunięcia swoich danych osobowych.
 10. Euro-Moto może odmówić usunięcia danych Użytkownika wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy prawa, w tym w przypadku gdy Użytkownik korzystał z Serwisu w sposób niezgodny z przepisami prawa lub Regulaminem, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia powyższych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 11. Euro – Moto zastrzega sobie prawo do zachowania danych osobowych Użytkownika do czasu uregulowania przez Użytkownika zaległych płatności na rzecz Euro-Moto.
 12. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 13. Euro – Moto może przekazywać dane osobowe Użytkowników podmiotom trzecim, w zakresie i na czas niezbędny do świadczenia lub realizacji usług świadczonych przez Euro-Moto na rzecz Użytkownika.
 14. Euro-Moto informuje, że podczas przeglądania stron internetowych Serwisu używane są przez Eueo-Moto pliki „cookies", które zbierają informacje w celu dostosowania usług do indywidualnych potrzeb Użytkowników oraz służą do tworzenia statystyk. Zapisanie plików „cookies” następuje za uprzednią zgodą Użytkownika. Korzystający z Serwisu w każdej chwili ma możliwość zablokowania generowania plików „cookies” poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce internetowej. Wyłączenie w opcjach przeglądarki zgody na zapisywanie plików "cookies" może jednakże wpłynąć na wyświetlanie strony i powodować utrudnienia w korzystaniu z serwisu.

 
 

 

 

 

 

Załącznik nr 4.
Zasady zamieszczania Ogłoszeń Wyróżnionych.

 1. Usługa Wyróżniania Ogłoszeń polega na umożliwieniu Użytkownikowi za dodatkową opłatą wynikającą z Cennika, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu, wyróżnienie zamieszczanego lub już opublikowanego w Serwisie Ogłoszenia przez okres do 30 dni.
 2. Po upływie okresu wyróżnienia Ogłoszenie zmienia status na zwykły.
 3. Okres wyróżnienia Ogłoszenia rozpoczyna się od momentu rzeczywistego wyróżnienia Ogłoszenia w Serwisie.
 4. W celu skorzystania z usługi Wyróżnienia Ogłoszenia należy wybrać opcję „Wyróżnij”, dostępną zarówno przy zamieszczaniu ogłoszenia, jak i w panelu zarządzania Ogłoszeniem przez Użytkownika.
 5. Wyróżnienie Ogłoszenia odbywa się poprzez: pogrubienie ogłoszenia, podświetlenie ogłoszenia, pozycjonowanie ogłoszenia lub zamieszenie ogłoszenia na stronie głównej.
 6. Pogrubienie ogłoszenia polega na pogrubieniu tytułu oferty na liście przedmiotów.
 7. Podświetlenie ogłoszenia polega na dodaniu do niego kolorowego tła w ramach publikowanej listy wszystkich Ogłoszeń.
 8. Pozycjonowanie ogłoszenia polega na wyświetlaniu ogłoszenia na liście wyników wyszukiwania w pierwszej kolejności, czyli nad ogłoszeniami bez wyróżnienia. Oznacza to, iż wyświetlenie wyników wyszukiwania ogłoszeń umieszczonych w Serwisie będzie w pierwszej kolejności  powodowało wyświetlenie ogłoszeń pozycjonowanych, a następnie ogłoszeń nie posiadających pozycjonowania.
 9. Zamieszczenie Ogłoszenia na stronie głównej Serwisu polega na wyświetlaniu Ogłoszenia losowanego automatycznie ze wszystkich Ogłoszeń z wykupionym pakietem zamieszczenia Ogłoszenia na stronie głównej Serwisu, przy każdorazowym odświeżeniu strony internetowej. Wykupienie usługi Zamieszczenie Ogłoszenia na stronie głównej Serwisu nie powoduje, iż będzie ono stale wyświetlane, jednakże każde Ogłoszenie może zostać wylosowane wielokrotnie.
 10. Po upływie okresu wyróżnienia Użytkownik ma możliwość ponownego wykupienia usługi Wyróżnienia Ogłoszenia dla tego samego ogłoszenia.
 11. Usunięcie Ogłoszenia Wyróżnionego zgodnie z postanowieniami Regulaminu powoduje automatycznie zakończenie okresu wyróżnienia. Za niewykorzystany okres wyróżnienia nie będzie zwracana uiszczona przez Użytkownika opłata.

 

 

 

Załącznik nr 5.

Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu.

 
W ciągu 14 dni od zawarcia umowy (utworzenie Konta lub publikacja Ogłoszenia) mają Państwo prawo odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
 
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego na adres e-mail: biuro@euromoto.market
 
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 
Możecie Państwo skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajduje się poniżej.
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy wykonaliśmy całkowicie usługę za Państwa wyraźną zgodą.
 
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
 
Euro Moto Market sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
ul. Ludwika Narbutta 25/2
02-536 Warszawa
e-mail: biuro@euromoto.market
 
– Ja………………….. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu.
 
 – Data zawarcia umowy ………………………….
 
– Imię i nazwisko konsumenta …………………………..
 
– Adres konsumenta ……………………………………….
 
– Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)  ………..
 
– Data ………………………..